Käyttöehdot

Tämä osio sisältää tietoa tuotteisiimme tai palveluihimme sovellettavista ehdoista, mukaan lukien maksuehdot, toimitus ja palautusehdot. On tärkeää lukea ja ymmärtää nämä ehdot ennen tuotteiden tai palveluiden ostamista.

Päivitetty 14 helmikuuta 2023

1. tarkoitus

1.1 Tarkoitus. Näitä myynti- ja toimitusehtoja ("Ehdot") sovelletaan kaikkiin sopimuksiin, jotka koskevat LifeBoard ApS, CVR: 40914358 ("Yhtiö").

Tuotteiden, varaosien ja niihin liittyvien palvelujen myynti ja toimitus yritysasiakkaille.

2. Sopimuspohja

2.1 Sopimusperusta. Yhdessä Yhtiön tarjousten ja tilausvahvistusten kanssa nämä ehdot muodostavat koko sopimusperustan Yhtiön tuotteiden, varaosien ja niihin liittyvien palvelujen myynnille ja toimittamiselle asiakkaalle ("Sopimusperusta"). Tilauksiin painetut tai muuten Yhtiölle ilmoitetut asiakkaan ostoehdot eivät ole osa sopimuspohjaa.

2.2 Muutokset ja täydennykset. Sopimuspohjan muutokset ja täydennykset ovat voimassa vain, jos osapuolet ovat sopineet niistä kirjallisesti.

3. tuotteet, varaosat ja palvelut

3.1 Tuotteet ja varaosat. Tuotteet ja varaosat, joita yhtiö myy ja toimittaa asiakkaalle, ovat uusia ja Tanskan lainsäädännön mukaisia toimitettaessa. Yhtiö myy ja toimittaa tuotteen varaosia vähintään 24 kuukauden ajan sen jälkeen, kun tuote on toimitettu asiakkaalle.

3.2 Käyttö. Tuotteet, varaosat ja niihin liittyvät palvelut, joita yritys myy ja toimittaa asiakkaalle, on tarkoitettu hätätilanteisiin, joissa ammattimainen hengenpelastaja ei ole paikalla ja joissa siviilipelastus voi siksi olla tarpeen käynnissä olevan hukkumisonnettomuuden lopettamiseksi. Sen estämättä, mitä sopimusperusteissa on toisin määrätty, Yhtiö ei missään tapauksessa ole vastuussa vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat käytöstä muihin tarkoituksiin tai käytöstä Tanskan ulkopuolella. Asiakkaan on korvattava Yhtiön vahingot siltä osin kuin Yhtiö voi olla vastuussa tällaisista menetyksistä tai vahingoista.

4. Myöhästynyt maksu

4.1 Korko. Jos asiakas jättää tuotteita, varaosia tai niihin liittyviä palveluja koskevan laskun maksamatta ajoissa syistä, joista Yhtiö ei ole vastuussa, Yhtiöllä on oikeus saada viivästyneelle määrälle korkoa, jonka suuruus on 1 prosentti kuukaudessa eräpäivästä siihen asti, kunnes maksu on suoritettu.

4.2 Peruuttaminen. Jos asiakas ei maksa erääntynyttä laskua tuotteista, varaosista tai niihin liittyvistä palveluista 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut Yhtiöltä kirjallisen maksuvaatimuksen, Yhtiöllä on oikeus kohdan 4.1 mukaisen koron lisäksi: (i) peruuttaa niiden tuotteiden, varaosien ja/tai niihin liittyvien palveluiden myynti, joita viivästys koskee, (ii) peruuttaa sellaisten tuotteiden, varaosien ja/tai niihin liittyvien palveluiden myynti, joita ei ole vielä toimitettu asiakkaalle, tai vaatia niiden ennakkomaksua ja/tai (iii) käyttää muita oikeussuojakeinoja sopimusrikkomuksen vuoksi.

5. Tilausvahvistukset

5.1 Tilausvahvistukset. Yhtiö pyrkii lähettämään asiakkaalle kirjallisen vahvistuksen tai hylkäävän vastauksen tuotteita, varaosia tai niihin liittyviä palveluja koskevaan tilaukseen kolmen työpäivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta. Tilausten vahvistusten ja hylkäysten on oltava kirjallisia, jotta ne sitovat yhtiötä.

5.4 Tilausten muuttaminen. Asiakas ei saa muuttaa tuotteiden, varaosien tai niihin liittyvien palvelujen tilausta ilman Yhtiön kirjallista suostumusta.

6. Toimitus

6.1 Toimitusehto. Yhtiö toimittaa kaikki myydyt tuotteet ja varaosat EXW.

6.2 Toimitusaika. Yhtiö toimittaa kaikki myydyt tuotteet, varaosat ja niihin liittyvät palvelut yhtiön tilausvahvistuksessa mainittuna päivänä. Yhtiöllä on oikeus toimittaa ennen sovittua toimitusaikaa, elleivät osapuolet ole sopineet toisin.

6.3 Tutkimus. Asiakkaan on tarkastettava kaikki tuotteet, varaosat ja niihin liittyvät palvelut toimituksen yhteydessä. Jos asiakas havaitsee vian tai puutteen, johon hän haluaa vedota, hänen on välittömästi ilmoitettava siitä kirjallisesti yhtiölle. Jos vikaa tai puutetta, jonka asiakas havaitsee tai jonka hänen olisi pitänyt havaita, ei ilmoiteta välittömästi kirjallisesti yhtiölle, siihen ei voida myöhemmin vedota.

6.4 Toimituksen viivästyminen. Jos Yhtiö odottaa tuotteiden, varaosien tai niihin liittyvien palvelujen toimituksen viivästyvän, Yhtiö ilmoittaa tästä asiakkaalle ja ilmoittaa samalla viivästyksen syyn ja uuden odotetun toimitusajan. Jos toimitusta ei suoriteta 30 päivän kuluessa sovitusta ajankohdasta, asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilaus, ellei viivästys johdu ylivoimaisesta esteestä.

7. Takuu

7.1 Takuu. Yritys takaa, että tuotteissa, varaosissa ja niihin liittyvissä palveluissa ei ole suunnittelussa, materiaaleissa ja valmistuksessa materiaalivirheitä.

7.2 Valitusoikeus. Asiakkaalla on 12 kuukauden takuu tuotteille ja varaosille toimituspäivästä alkaen.

8. Vastuu

8.1 Vastuu. Kumpikin osapuoli on vastuussa omista teoistaan ja laiminlyönneistään sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, jollei sopimusperusteissa esitetyistä rajoituksista muuta johdu.

8.2 Tuotevastuu. Yhtiö vastaa tuotevastuusta toimitettujen tuotteiden ja varaosien osalta siltä osin kuin tällainen vastuu seuraa pakottavasta lainsäädännöstä. Asiakas on velvollinen korvaamaan Yhtiölle tämän lisäksi mahdollisesti aiheutuvan tuotevastuun.

8.3 Vastuun rajoittaminen. Riippumatta siitä, mitä sopimusperusteissa on toisin määrätty, Yhtiön vastuu asiakasta kohtaan ei voi kalenterivuodessa ylittää yhteensä 90 prosenttia niiden tuotteiden, varaosien ja niihin liittyvien palvelujen myynnistä, jotka Yhtiö on laskuttanut asiakkaalta välittömästi edeltävänä kalenterivuonna. Vastuunrajoitusta ei sovelleta, jos Yhtiö on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

8.4 Välilliset tappiot. Sen estämättä, mitä sopimusperusteissa on toisin määrätty, Yhtiö ei ole vastuussa asiakkaalle mistään välillisistä menetyksistä, mukaan lukien tuotannon, myynnin, voittojen, ajan tai liikearvon menetykset, ellei niitä ole aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta.

8.5 Ylivoimainen este. Sen estämättä, mitä sopimusperusteissa on toisin määrätty, yhtiö ei ole vastuussa asiakkaalle sellaisten velvoitteiden täyttämättä jättämisestä, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä. Vastuuvapaus jatkuu niin kauan kuin ylivoimainen este on olemassa. Ylivoimaisena esteenä pidetään olosuhteita, jotka eivät ole yhtiön hallinnassa ja joita yhtiön ei olisi pitänyt ennakoida sopimusta tehtäessä. Esimerkkejä ylivoimaisesta esteestä ovat epätavalliset luonnonolosuhteet, sota, terrorismi, tulipalo, tulva, ilkivalta ja työtaistelut.

9. Immateriaalioikeudet

9.1 Omistus. Kaikkien tuotteisiin, varaosiin ja niihin liittyviin palveluihin liittyvien immateriaalioikeuksien, mukaan lukien patentit, mallit, tavaramerkit ja tekijänoikeudet, täysi omistusoikeus kuuluu yritykselle.

10. Sovellettava laki ja toimivalta

10.1 Riitojen ratkaiseminen. Yhtiön ja asiakkaan väliset riidat ratkaistaan Tanskan lain yleisten sääntöjen mukaisesti ja oikeuspaikkana toimii Kööpenhaminan merioikeus ja kauppatuomioistuin.

maaliskuu 2021

Etkö ole varma?

Ota yhteyttä täällä